ທລຍ ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມແນະນຳວິທີນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ MIS