MOUs and Agreements

No. Title Year Lao English
1 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ (Agreement with Ministry of Public Work and transport ) (MoPWT) 2013 Download Download
2 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ກະຊວງ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ (Agreement with MoME) 2011 -NA- Download
3 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງ ອຸກສາຫະກໍາ ການຄ້າ (Agreement with MoIC) 2011 Download Download
4 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (Agreement with MoH) 2011 Download Download
5 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ (Agreement with MoE) 2011 Download Download