Reports

No. Title Year Lao English
11 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ສຶງຫາ 8/2016) 2016 Download -NA-
12 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກໍລະກົດ 7/2016) 2016 Download -NA-
13 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມີຖຸນາ 6/2016) 2016 Download -NA-
14 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພຶດສະພາ 5/2016) 2016 Download -NA-
15 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ເມສາ 4/2016) 2016 Download -NA-
16 ບົດລາຍງານການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2015 ທລຍ II ພາສາອັງກິດ (External Auditor Report FY 2015 - PRFII_ Eng) 2016 -NA- Download
17 External Auditor Report FY 2015 - JSDF ( ບົດລານວານກວດສອບ ຈາດອົງການພາຍນອກ ປະຈໍາປີ 2015 ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່-ໂພຊະນາການ ທຶນ ອົງການJSDF ) 2016 -NA- Download
18 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມີນາ 3/2016) 2016 Download -NA-
19 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກູມພາ 2/2016) 2016 Download -NA-
20 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2016) 2016 Download -NA-

Pages