Reports

No. Title Year Lao English
41 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ມີນາ 3/2015) 2015 Download -NA-
42 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກຸມພາ 2/2015) 2015 Download -NA-
43 Annual Progress Report October 2013 – September 2014 (CYCLE XI) 2015 -NA- Download
44 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2015) 2015 Download -NA-
45 LONG Progress Report 2014 2015 -NA- Download
46 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ທັນວາ 12/2014) 2015 Download -NA-
47 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພະຈິກ 11/2014) 2014 Download -NA-
48 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ລປພ LONG ຢູ່ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ 2013-2014 2014 Download -NA-
49 ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄປພ LONG ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ 2013-2014 2014 Download -NA-
50 ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ ຄປພ LONG 2014 Download -NA-

Pages