Reports

No. Title Year Lao English
41 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ທັນວາ 12/2014) 2015 Download -NA-
42 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພະຈິກ 11/2014) 2014 Download -NA-
43 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ລປພ LONG ຢູ່ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ 2013-2014 2014 Download -NA-
44 ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄປພ LONG ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ 2013-2014 2014 Download -NA-
45 ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ ຄປພ LONG 2014 Download -NA-
46 LONG Monitoring & Evaluation 2014 -NA- Download
47 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ຕຸລາ 10/2014) 2014 Download -NA-
48 Livelihood Opportunity and Nutrition Gain (LONG) Progress Report October 2014 2014 -NA- Download
49 ບົດສະຫລູບປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ແຕ່ ເດືອນຕຸູລາ 10/2013 - ເດືອນກັນຍາ 9/2014 2014 Download -NA-
50 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກັນຍາ 9/2014) 2014 Download -NA-

Pages