Reports

No. Title Year Lao English
61 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 11/2013 2013 Download -NA-
62 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ 10/2013 2013 Download -NA-
63 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນກັນຍາ 9/2013 2013 Download -NA-
64 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 8/2013 2013 Download -NA-
65 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 7/2013 2013 Download -NA-
66 Implementation of the Lao Uplands Food Security Improvement Project (LUFSIP) 2013 -NA- Download
67 Farmer study visit on agricultural production and irrigation system management 2013 -NA- Download
68 ບົດລາຍງານ ທລຍ ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ່້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 2013 Download -NA-
69 ບົດລາຍງານກໍລະນີສືກສາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນດ້ານປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ 2013 Download -NA-
70 LONG Statement of Receipts, Disbursements and Fund Balance ( October 2011-September 2012 ) 2013 -NA- Download

Pages