Reports

No. Title Year Lao English
71 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 8/2013 2013 Download -NA-
72 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 7/2013 2013 Download -NA-
73 Implementation of the Lao Uplands Food Security Improvement Project (LUFSIP) 2013 -NA- Download
74 Farmer study visit on agricultural production and irrigation system management 2013 -NA- Download
75 ບົດລາຍງານ ທລຍ ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ່້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 2013 Download -NA-
76 ບົດລາຍງານກໍລະນີສືກສາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນດ້ານປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ 2013 Download -NA-
77 LONG Statement of Receipts, Disbursements and Fund Balance ( October 2011-September 2012 ) 2013 -NA- Download
78 PRF Statement of Receipts, Disbursements and Fund Balance ( October 2011-September 2012 ) 2013 -NA- Download
79 ANNUAL REPORT (October 2011 – September 2012) 2012 -NA- Download
80 Semi Annual Progress Report (October 2011-March 2012 ) 2012 -NA- Download

Pages