Reports

No. Title Year Lao English
71 Implementation of the Lao Uplands Food Security Improvement Project (LUFSIP) 2013 -NA- Download
72 Farmer study visit on agricultural production and irrigation system management 2013 -NA- Download
73 ບົດລາຍງານ ທລຍ ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ່້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 2013 Download -NA-
74 ບົດລາຍງານກໍລະນີສືກສາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນດ້ານປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ 2013 Download -NA-
75 LONG Statement of Receipts, Disbursements and Fund Balance ( October 2011-September 2012 ) 2013 -NA- Download
76 PRF Statement of Receipts, Disbursements and Fund Balance ( October 2011-September 2012 ) 2013 -NA- Download
77 ANNUAL REPORT (October 2011 – September 2012) 2012 -NA- Download
78 Semi Annual Progress Report (October 2011-March 2012 ) 2012 -NA- Download
79 Quarterly Progress Report ( April - June 2011 ) 2011 -NA- Download
80 Quarterly Progress Report ( January - March 2011 ) 2011 -NA- Download

Pages