ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຢູ່ຂັ້ນບ້ານ