ປື້ມຄູ່ມືກການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບູລະນສ້ອມແປງ ນໍ້າບາດານ ແລະ ນໍ້າສ້າງ