Materials

No. Title Year Lao English
1 Photoes CDD for community participatory planning 2017 Download -NA-
2 ແຜ່ນພັບກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ-ທລຍ3_Feedback Resolution Mechanism Brochure_PRF III 2017 Download -NA-
3 ບົດສະເຫນີກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທລຍ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ (ກໍລະກົດ 2015)(Prentation How to Access to The PRF Fund for Lao National Assembly) 2015 Download -NA-
4 ບົດສະເໜີ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ (Presentation on PRF Supported to Poor Community of Lao PDR) 2015 Download -NA-
5 4 ກອບນະໂຍບາຍ ພາສາລາວ ( 4 policy leaflet_Eng) 2014 Download -NA-
6 ໃບໂຄສະນາ 4 ນະໂຍບາຍ ພາສາລາວ (4 Policy leaflet_Lao) 2014 Download -NA-
7 ລະບຽບການພັດທະນາຊຸມຊົນຂໍ້ທີ 11 ( Community Developement Rule number 11) 2014 Download -NA-
8 ວິໃສທັດໂຄງການ ທລຍ/ຄປພ ( The vision of PRF/LONG) 2014 Download -NA-
9 ປົດສະເຕີ ຮອບວຍຄທລຍພາສາອັງກິດ (PRF Project Cycle_Eng) 2014 -NA- Download
10 ແຜນໂຄສະນາ ຮອບວຽນໂຄງການ ທລຍ ພາສາລາວ (PRF Project Cycle_Lao) 2014 Download -NA-

Pages