ງົບປະມານທີ່ ທລຍ ສະໜັບສະໜູນໃນສົກປີ 2011-12 ສໍາລັບ ເມືອງເຊໂປນ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາສູງກວ່າ 50%