ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ນຳພາພະນັກງານຂັ້ນນຳຈາກສູນກາງ ຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ຢ້ຽມຢາມເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ