“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງເມືອງເຊໂປນ”