News from Newspaper

ເພີ້ມທະວີທັກສະ ພະນັກງານ ທລຍ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
26 Sep 2012
ເພື່ອຍົກສູງ ແລະເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ​ແລະ​ກິ້ງ​ເກືອກ​ລີ​ເລືອຢູ່ນຳ​ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ​ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ... Read more »
20 Jul 2012
ໂດຍ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ ບໍລິສັດ​ພູ​ເບັ້ຍ ມາຍ​ນິງ ທີ່ຂໍ​ໃຫ້ຫ້ອງການ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ຊ່ວຍ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິທີ​ການ ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ໃຫ້​ແກ່​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ​ແລະ​ເມືອງ ຂອງ​ບ້ານ​... Read more »
PRF  Empowers Women Role
06 Jun 2012
Under bright and intelligent guidance of the National Committee for Rural Development and Poverty Eradication, Poverty Reduction Fund (PRF) has been successful in utilizing all its available resources and efforts into supporting and empowering Lao... Read more »
27 Jun 2012
Under bright and intelligent guidance of the National Committee for Rural Development and Poverty Eradication, Poverty Reduction Fund (PRF) has been successful in utilizing all its available resources and efforts into supporting and empowering Lao... Read more »

Pages