Manuals

No. Title Year Lao English
1 PRF III Introduction_Eng and Lao 2017 Download Download
2 ກົນໄກ ສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ-ທລຍ 3 Feedback Resolution Mechanism_PRF III 2017 Download -NA-
3 ປື້ມຄູ່ມື ວິທີວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ-ທລຍ 3 CDD_ Village and Koumban Development Planning Manual_PRF III 2017 Download -NA-
4 PRF III Operation Manual 2017 -NA- Download
5 ສິດສະເຫມີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບພະນັກງານ ທລຍ(GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION) 2016 Download -NA-
6 ສິດສະເຫມີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ(GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION) 2016 Download -NA-
7 ກອບການວາງແຜນດ້ານຊົນເຜົ່າ-ທລຍ 3 Ethnic Group policy framework( EGF)_PRF III_Eng and Lao_ Version_January 2016 2016 Download Download
8 ກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ-ທລຍ3 Compensation and Resettlement Policy Framework (CRPF_PRF III) Lao and Eng_ Version_Jan_2016 2016 Download Download
9 ກອບການຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ- ທລຍ 3 ( Environmental and Social Safeguard Mechanism Framework PRF III) (ESMF_PRF III) _Lao and Eng_ Version_Jan_2016 2016 Download Download
10 ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 9,10 ແລະ 11 ຂອງ ທລຍ II (Location Mapping Cycle 9,10 and 11 of PRF Programme) 2015 Download -NA-

Pages