Posters

No. Title Year Lao English
1 ແຜ່ນພັບກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ-ທລຍ3_Feedback Resolution Mechanism Brochure_PRF III 2017 Download -NA-
2 ບົດສະເຫນີກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທລຍ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ (ກໍລະກົດ 2015)(Prentation How to Access to The PRF Fund for Lao National Assembly) 2015 Download -NA-
3 ບົດສະເໜີ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ (Presentation on PRF Supported to Poor Community of Lao PDR) 2015 Download -NA-
4 ຄູ່ມື ສັງລວມ ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ II (PRF-II Introduction Booklet) 2014 Download Download
5 4 ກອບນະໂຍບາຍ ພາສາລາວ ( 4 policy leaflet_Eng) 2014 Download -NA-
6 ໃບໂຄສະນາ 4 ນະໂຍບາຍ ພາສາລາວ (4 Policy leaflet_Lao) 2014 Download -NA-
7 ລະບຽບການພັດທະນາຊຸມຊົນຂໍ້ທີ 11 ( Community Developement Rule number 11) 2014 Download -NA-
8 ວິໃສທັດໂຄງການ ທລຍ/ຄປພ ( The vision of PRF/LONG) 2014 Download -NA-
9 ປື້ມສັງລວມຄູ່ມື ການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ພາສາ ອັງກິດ (PRF Introduction brochure_Eng) 2014 -NA- -NA-
10 ປື້ມສັງບວມ ຄູ່ມືຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ພາສາລາວ(PRF Introduction brochure_Lao) 2014 -NA- -NA-

Pages