News from Capacity Building

09 Jul 2013
ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ ໃຊ້ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ.

Pages