Library

No. Title Year Lao English
31 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພຶດສະພາ 5/2016) 2016 Download -NA-
32 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ເມສາ 4/2016) 2016 Download -NA-
33 ບົດລາຍງານການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2015 ທລຍ II ພາສາອັງກິດ (External Auditor Report FY 2015 - PRFII_ Eng) 2016 -NA- Download
34 External Auditor Report FY 2015 - JSDF ( ບົດລານວານກວດສອບ ຈາດອົງການພາຍນອກ ປະຈໍາປີ 2015 ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່-ໂພຊະນາການ ທຶນ ອົງການJSDF ) 2016 -NA- Download
35 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມີນາ 3/2016) 2016 Download -NA-
36 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກູມພາ 2/2016) 2016 Download -NA-
37 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2016) 2016 Download -NA-
38 ກອບການວາງແຜນດ້ານຊົນເຜົ່າ-ທລຍ 3 Ethnic Group policy framework( EGF)_PRF III_Eng and Lao_ Version_January 2016 2016 Download Download
39 ກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ-ທລຍ3 Compensation and Resettlement Policy Framework (CRPF_PRF III) Lao and Eng_ Version_Jan_2016 2016 Download Download
40 ກອບການຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ- ທລຍ 3 ( Environmental and Social Safeguard Mechanism Framework PRF III) (ESMF_PRF III) _Lao and Eng_ Version_Jan_2016 2016 Download Download

Pages