Library

No. Title Year Lao English
1 Minute of 22 nd PRF Board Meeting 2017 Download -NA-
2 Minute of 22 nd PRF Board Meeting 2017 Download -NA-
3 ແຜ່ນພັບກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ-ທລຍ3_Feedback Resolution Mechanism Brochure_PRF III 2017 Download -NA-
4 ກົນໄກ ສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ-ທລຍ 3 Feedback Resolution Mechanism_PRF III 2017 Download -NA-
5 ປື້ມຄູ່ມື ວິທີວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ-ທລຍ 3 CDD_ Village and Koumban Development Planning Manual_PRF III 2017 Download -NA-
6 PRF III Operation Manual 2017 -NA- Download
7 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2017)(Monthly progress Report (January 2017)) 2017 Download -NA-
8 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ທັນວາ 12/2016) 2017 Download -NA-
9 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພະຈິກ 11/2016) 2016 Download -NA-
10 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ຕຸລາ 10/2016) 2016 Download -NA-

Pages