Library

No. Title Year Lao English
51 Lao PRF II Impact Evaluation Baseline Report COMPLETE--FINAL January 2014 2015 -NA- Download
52 Lao PRF II IE Baseline Presentation FINAL May 13 2013 2015 -NA- Download
53 ປື້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ (Guideline of Environmental and Social Safeguard Mechanism Framework (ESMF Userguide) 2015 Download -NA-
54 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 8/2015) 2015 Download -NA-
55 ບົດສະເຫນີກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທລຍ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ (ກໍລະກົດ 2015)(Prentation How to Access to The PRF Fund for Lao National Assembly) 2015 Download -NA-
56 ບົດສະເໜີ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ (Presentation on PRF Supported to Poor Community of Lao PDR) 2015 Download -NA-
57 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 7/2015) 2015 Download -NA-
58 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ມີຖຸູນາ 6/2015) 2015 Download -NA-
59 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ 5/2015) 2015 Download -NA-
60 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ 4/2015) 2015 Download -NA-

Pages