Reports

No. Title Year Lao English
81 SUBPROJECT SUSTAINABILITY ASSESSMENT ( 2003- 2010 ) 2010 Download Download
82 PERFORMANCE ASSESSMENT: RELEVANCE, EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, IMPACT AND SUSTAINABILIY 2010 -NA- Download
83 Quarterly Progress Report ( January - March 2010 ) 2010 -NA- Download
84 450 subprojects to be implemented in 21 poorest districts 7 provinces 2010 -NA- Download
85 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (2008-2009) 2009 Download -NA-
86 ບົດລາຍງານການປະກອບສ່ວນພັດທະນາຊົນນະບົດແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ຂອງ ທລຍ (2003 -2009) 2009 Download -NA-
87 ບົດວິເຄາະ ວ່າດ້ວຍ: ຄວາມສອດຄ່ອງ,ປະສິດທິພາບ,ປະສິດທິຜົນ,ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານ ທລຍ 2009 Download -NA-
88 ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຂອງ ທລຍ ( ເມືອງຊຽງຄໍ້, ວິລະບູລີ ແລະ ສຸຂຸມາ ) 2009 Download -NA-
89 ບົດປະເມີນຄວາມຍືນຍົງການນໍຳໃຊ້ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ( ເມືອງ ຊຽງຄໍ້, ວິລະບູລີ ແລະ ສຸຂຸມາ ) 2009 Download -NA-
90 Quarterly Progress Report ( October - December 2009 ) 2009 -NA- Download

Pages