Reports

No. Title Year Lao English
21 ບົດລາຍງານການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2015 ທລຍ II ພາສາອັງກິດ (External Auditor Report FY 2015 - PRFII_ Eng) 2016 -NA- Download
22 External Auditor Report FY 2015 - JSDF ( ບົດລານວານກວດສອບ ຈາດອົງການພາຍນອກ ປະຈໍາປີ 2015 ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່-ໂພຊະນາການ ທຶນ ອົງການJSDF ) 2016 -NA- Download
23 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມີນາ 3/2016) 2016 Download -NA-
24 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກູມພາ 2/2016) 2016 Download -NA-
25 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2016) 2016 Download -NA-
26 Annual Progress Report (October 2014 – September 2015) 2016 -NA- Download
27 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 12/2015) 2016 Download -NA-
28 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 11/2015) 2015 Download -NA-
29 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 10/2015) 2015 Download -NA-
30 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 9/2015) 2015 Download -NA-

Pages