13 Mar 2017

PRF donor field visited  sub-projects between 2-6 March 2017 in Huaphanh Province

 

 

During the field visted sub-projects from 2-6 March 2017 in Huaphanh Province, World Bank team had a c

06 Jun 2016

ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຝ່າຍນໍ້າລົ້ນ(ຊົນລະປະທານ) ບ້ານຈ່າໃໝ່ ໃນຮອບວຽນທີ13 ໂດຍ: ທລຍ ເມືອງລອງ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ,ໄປຄຽງຄູ່ກັບກາ

23 Jul 2013

ທລຍ ​​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃ

18 Jul 2013

ສະພາບພະນັກງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວ:
ພະນັກງານທັງໝົດ 17 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ. ໃນນີ້, ຂັ້ນເມືອງ 3
ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ 14 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ.
ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ກວມເອົາ 5 ກຸ່ມບ້ານ, 30 ບ້ານ

18 Jul 2013

* ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອ​ທົດ​ລອງ​​ຮູບ​ແບບວິທີ​ການ​ປັບປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ໂດຍການ​ນຳ​ໃຊ້ການ​ພັດທະນາທີ່​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໂດຍ​ຊຸມ​ ຊົນ ​(CDD)

18 Jul 2013
06 Feb 2013

ທ​ລຍ ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ

 

ໂດຍ: ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິ​ລາ​ຈັນ